Η KOSGAZ τηρεί τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόζοντας τις κείμενες Νομοθεσίες.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η KOSGAZ τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απορρέουν από την Νομοθεσία για τις φιάλες υγραερίου, τις δεξαμενές και τα δίκτυα υγραερίου.


·Φιάλες Υγραερίου
Για τις φιάλες υγραερίου, προβλέπεται έλεγχος μετά την εμφιάλωση ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν διαρροές ενώ κάθε δεκαετία από την κατασκευή τους, οι φιάλες οδηγούνται στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών (ένα από τα τρία πιστοποιημένα στην Ελλάδα), όπου και γίνεται ολική ανακατασκευή των φιαλών. Οι φιάλες πλέον μπορούν να οδηγηθούν ξανά στην αγορά με απόλυτη ασφάλεια.

·Δεξαμενές Υγραερίου (LPG Tanks)

Οι Δεξαμενές Υγραερίου κατασκευαστικά πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και φέρουν μαζί τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου. Μετά την τοποθέτησ
ή τους, πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος και συντήρηση. Από την Νομοθεσία προβλέπονται και περιοδικοί έλεγχοι ανά πενταετία και δεκαετία από πιστοποιημένους φορείς. Η Νομοθεσία προβλέπει και περαιτέρω μέτρα ασφάλειας που έχουν σχέση με:

·Τις αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται για να εγκατασταθεί μια δεξαμενή με ασφάλεια, και να μην δημιουργηθεί κίνδυνος σε παρακείμενα κτίσματα (οικίες, κτίρια κτλ.)
·Την φύλαξη των δεξαμενών (περιφράξεις)
·Τα Συστήματα Πυρόσβεσης (Καταιονισμοί)
·Τις Αποφρακτικές Διατάξεις (βάννες, ηλεκτροβάννες)
·Τις σημάνσεις ασφαλείας.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εμείς στην KOSGAZ προσπαθούμε μέσα από ένα ομαδικό, παρόλα αυτά αυστηρά επαγγελματικό πνεύμα εργασίας να παρέχουμε στο καταναλωτικό κοινό ένα ενεργειακό προϊόν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και με το χαμηλότερο κόστος, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι το υγραέριο είναι οικεία,ασφαλής, οικονομική και αποδοτική πηγή ενέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία και το οποίο σχεδιάστηκε
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις σχετικές προς τούτο Μελέτες (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και SEVEZO II) είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση στο τομέα της αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διανομής υγραερίου.

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
·ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα είναι το βασικότερο κριτήριο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που προμηθεύουμε, τις υπηρεσίες που παρέχουμε και γενικότερα την κάθε συναλλαγή που ενεργούν οι άνθρωποί μας.

·ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
Όλοι όσοι εργάζονται για την εταιρεία μας λειτουργούν με τα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματισμού, επιστημονικής κατάρτισης και συνέπειας.

·ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Οι άνθρωποί μας, λειτουργώντας με ομαδικότητα, δημιουργούν, εργάζονται και συνεργάζονται για το κοινό μας όραμα και τους κοινούς μας στόχους τηρώντας πιστά τις αξίες στις οποίες όλοι πιστεύουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πολιτική μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με:

·Την αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών (είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων βάση συμβάσεων με τον πελάτη, ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας).

·Την ανασκόπηση, θέσπιση και επανασχεδιασμό των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.

·Την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού μας, από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών.

·Την μέριμνα για την ασφάλεια των καταναλωτών, εφαρμόζοντας με συνέπεια τα όσα επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

·Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μας πέρα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις στοχεύοντας στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι κανονισμοί που καθορίζουν τους κανόνες, τις διατάξεις, και τις προδιαγραφές στον τομέα της αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διανομής του υγραερίου είναι η Υ.Α. Δ3/14858, ΦΕΚ477/1-7-93(2ο τεύχος) και η νεότερη Κ.Υ.Α. Αρ. 31856, ΦΕΚ1257/3-9-2003 (2ο τεύχος). Βασιζόμενοι σε αυτούς τους κανονισμούς, μπορεί να γίνει η μελέτη και η κατασκευή μιας εγκατάστασης υγραερίου σε χώρους επαγγελματικούς και μη, στην περίπτωση που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις (αποστάσεις ασφαλείας κτλ.).

·Υπουργική Απόφαση Δ3/14858, ΦΕΚ 477 / 1-7-93 τεύχος δεύτερο με τίτλο:

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

Ο συγκεκριμένος κανονισμός καλύπτει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεις για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, όπου το υγραέριο χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμη ύλη.


·Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Δημόσιας Τάξης αρ. 31856, ΦΕΚ 1257 / 3-9-2003 τεύχος δεύτερο με τίτλο:

«Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα κτίρια
(πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)»

Ο συγκεκριμένος Τεχνικός Κανονισμός για τις εγκαταστάσεις υγραερίου ισχύει για τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή και πρώτη θέση σε λειτουργία, την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων υγραερίου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, οι οποίες λειτουργούν με υγραέρια (αέρια της 3ης οικογένειας αέριων καυσίμων), όπως αυτά καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 437 και το Κεφάλαιο 4 του παρόντος κανονισμού, τροφοδοτούμενες από φιάλες ή δεξαμενές υγραερίου και δεν καλύπτονται από την παλαιότερη ΚΥΑ Δ3/14868 (ΦΕΚ Β’/1-7-1993).

Κατά αυτό τον τρόπο κάθε ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί να εγκαθιστά στο σπίτι ή στην επιχείρηση του δίκτυο παροχής υγραερίου με δεξαμενές ή απλές φιάλες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τους Τεχνικούς Κανονισμούς, μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Genika/Ygraeria.csp