Οι κλιματολογικές αλλαγές που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης εκπομπής των «αερίων του θερμοκηπίου» (προϊόντα καύσης). Για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Το Υγραέριο κατέχει σημαντική θέση στην προσπάθεια μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων.

Η Παγκόσμια Επιστημονική Κοινότητα έχει συμφωνήσει στο γεγονός ότι κατά τον 20ο αιώνα, η επιφανειακή θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0.6°C. Ως αποτέλεσμα αυτού, έχουν καταγραφεί τα παρακάτω:

·Ένδεκα από τα τελευταία 12 χρόνια (1995~2006) κατατάσσονται στις 12 θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί επίσημα.

·Η στάθμη της θάλασσας παρουσιάζει μια συνεχή καταγραφόμενη άνοδο από το 1961 έως το 2003.

·Οι θερμοκρασίες στον αρκτικό κύκλο παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο τα τελευταία 100 χρόνια.

(Πηγή: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report on climate change)

Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, το Πρωτόκολλο του Κιότο έθεσε ως κύριο στόχο την μείωση της εκπομπής στην ατμόσφαιρα των αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Διοξείδιο του Άνθρακα, το Μεθάνιο και τα Οξείδια του Αζώτου, τα οποία αποτελούν τα κύρια προϊόντα καύσης.
Σημαντικό είναι και το ζήτημα που αφορά την παραγωγή ενέργειας στο μέλλον, όπου οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να εγγυηθούν όχι μόνο τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την μη τοξικότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιείς διαβίωση του πληθυσμού. Για αυτό το λόγο έχουν μπει σε εφαρμογή προδιαγραφές για την ποιότητα του αέρα, οι οποίες θα ελέγχουν την εκπομπή βλαβερών ρύπων στην ατμόσφαιρα.

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Το υγραέριο εκπέμπει κατά την καύση του μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς). Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα. Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και το μαζούτ περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).

Το υγραέριο δεν περιέχει βαρέα μέταλλα που συναντάμε στα υγρά παράγωγα του αργού πετρελαίου (ντίζελ και το μαζούτ), όπως ο Ψευδάργυρος (Zn), ο Μόλυβδος (Pb), το Βανάδιο (Vn) και το Νικέλιο (Ni). Σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης, αυτές οι ουσίες ευθύνονται για την οξείδωση των μετάλλων (σε λέβητες, σωληνώσεις κτλ.), ενώ είναι βλαβερές και για το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Υγραερίου (AEGPL) δίνουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα όσο αφορά εκπομπή Διοξειδίου του Άνθρακα, το οποίο παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων. Συγκριτικά, το Υγραέριο με το Φυσικό Αέριο παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές (κάτω από 10%). Σε σχέση όμως με τα υπόλοιπα παράγωγα του πετρελαίου , έχουμε διαφορά μεγαλύτερη από 30%, ενώ στην περίπτωση του άνθρακα και της ξυλείας, έχουμε αυξημένες κατά 40%~75% εκπομπές CO2.

Η χρήση του Υγραερίου μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα σε 4 κύριες εφαρμογές:

·Μαγειρική και οικιακή θέρμανση

Έρευνες έχουν υπολογίσει ότι το 30% των ανθρωπογενικών εκπομπών ρύπων προέρχεται από μικρές οικιακές συσκευές και φούρνους που λειτουργούν με κάρβουνα (άνθρακα) ή ξύλα. Μια μετάβαση σε συσκευές υγραερίου θα είχε άμεση επίδραση στην παγκόσμια μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου.

·Εναλλακτική Χρήση με άλλες μορφές ενέργειας

Σε περιπτώσεις όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια) δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα (λόγω καιρού), ιδιαίτερα για θερμικές χρήσεις, το Υγραέριο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να αποτελέσει μια καθαρή και φορητή εναλλακτική μορφή δευτερεύουσας ενέργειας.

·Μεταφορές

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το Υγραέριο εκπέμπει 15~27% λιγότερα γραμμ./χλμ. Αερίων του Θερμοκηπίου σε σχέση με την βενζίνη. Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα παρουσιάζουν εφάμιλλα ποσοστά εκπομπής με τα Υγραεριοκίνητα, υστερούν όμως σημαντικά στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, όπου έχουμε έως και 30 φορές αυξημένα επίπεδα εκπομπής σε σχέση με το Υγραέριο.

·Θέρμανση Χώρων και Παραγωγή Ζεστού Νερού

Πολλές εφαρμογές θέρμανσης χώρου και παραγωγής ζεστού νερού χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας τον ηλεκτρισμό ή συμβατικά καύσιμα. Η τάση για μετάβαση προς το Φυσικό Αέριο (όπου αυτό είναι διαθέσιμο), ή στο Υγραέριο μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικά, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα πάνω από 50% περισσότερα αέρια θερμοκηπίου σε σχέση με το Υγραέριο και το Φυσικό Αέριο. Σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, το υγραέριο εκπέμπει από 10% έως 15% λιγότερα αέρια θερμοκηπίου.

Το Υγραέριο παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και έναντι του Φυσικού Αερίου όσο αφορά τις εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές οργανικών στοιχείων.

Το Υγραέριο είναι ένα απολύτως φιλικό για το περιβάλλον καύσιμο. Η χρήση του συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο, βελτιώνοντας την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και προσφέροντας παράλληλα μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το παρών αλλά και για το μέλλον.